HistoriaPolska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi została powołana do życia decyzją Komitetu Założycielskiego na wiosnę 2003 r. Od kilku lat odczuwało się w Polsce brak interdyscyplinarnego towarzystwa naukowego, które stanowiłoby wspólną platformę wymiany myśli naukowej, własnych doświadczeń dotyczących etiopatogenezy,  diagnostyki i  leczenia oraz tworzenia nowych programów naukowo-badawczych w zakresie  nowotworów głowy i szyi.

W zebraniu założycielskim wzięli udział specjaliści z różnych dziedzin medycyny, przede wszystkim: laryngolodzy, chirurdzy szczękowo-twarzowi, neurochirurdzy, radiolodzy, okuliści, patolodzy, radioterapeuci, onkolodzy kliniczni. Innymi słowy wszyscy, którzy biorą udział w interdyscyplinarnym  leczeniu chorych  z nowotworami głowy i szyi. Nowotwory głowy i szyi zaliczane są do grupy nowotworów, których leczenie jest bardzo trudne. Jest to związane  przede wszystkim z lokalizacją anatomiczną oraz biologią guza. Każde leczenie, a zwłaszcza leczenie chirurgiczne tej okolicy anatomicznej wiąże się z zagrożeniem dysfunkcją ważnych dla życia organów oraz dramatycznym  obniżeniem jakości życia. Dlatego współdziałanie w ustalaniu programu leczenia musi być zawsze indywidualizowane i zespołowe. W Polsce rocznie notuje się ok. 8 000 nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi. Liczba ta  co roku zwiększa się o kilkaset nowych zachorowań. Pomimo rozwoju wszystkich dziedzin medycyny  wyniki leczenia w tej grupy nowotworów są daleko niezadowalające i wynoszą ok. 50 % 5 letnich przeżyć. Dopiero w ostatnim okresie obserwuje się nieznaczną poprawę.

Główne cele Towarzystwa to: promowanie interdyscyplinarnych zespołów leczenia, poprawa jakości leczenia, edukacja podyplomowa, utworzenie nadspecjalizacji w zakresie leczenia nowotworów głowy i szyi oraz prowadzenie własnych i wspólnych, wieloośrodkowych badań naukowych krajowych i europejskich.

W chwili obecnej Towarzystwo liczy 160 członków reprezentujących różne dziedziny medycyny i stale sie powiększa.

Po raz pierwszy od wielu lat Polskie Towarzystwo Naukowe (Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi) zostało członkiem International Federation of Head and Neck Oncological Societes  (IFHNOS) z siedzibą w Nowym Jorku.

Staramy się uczestniczyć we wszystkich  kursach i konferencjach odbywających się  pod auspicjami tej organizacji. Dla najbardziej aktywnych członków towarzystwa oraz młodych lekarzy Towarzystwo przyznaje stypendia naukowe.

Włączyliśmy się czynnie w tworzenie European Head and Neck Society  (EHNS), które zostało zarejestrowane decyzją Komisji Europejskiej w Brukseli jesienią 2006r.

W latach 2008-2012 zorganizowaliśmy 5 krajowych spotkań, w których uczestniczyli wybitni specjaliści zajmujący się leczeniem nowotworów głowy i szyi. Szczególnie należałoby podkreślić obecność Prezydenta Eurpean Head and Neck Society - Prof. Jean Louis Lefebvre'a, Prezydenta European Federation of Otolaryngological Societes - Prof. Jan Olofsson'a, Prof. Reidar Grenman'a, który odpowiada w ramach Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego za nowy zunifikowany program specjalizacji w zakresie  otolaryngologii chirurgii głowy i szyi, Prof. Jochen Werner'a - jednego  z czołowych chirurgów głowy i szyi Europy oraz Prof. Rene Leemans'a - kierownika Katedry Otolaryngologii UV University Medical Center w Amsterdamie pioniera chirurgii rekonstrukcyjnej nowotworów głowy i szyi w Europie. Spotkania organizowane były  w  dużych  miastach na terenie całego kraju, co umożliwiło udział  młodych lekarzy specjalizująch się w leczeniu nowotworów głowy i szyi z różnych dziedzin medycyny do   zapoznanie się z aktualnymi trendami w diagnostyce i leczeniu  nowotworów głowy i szyi. Pełne sale wykładowe, gorące dyskusje, doskonałe przygotowanie merytoryczne wykładowców  przyczyniły się do  pełnego suksecu tych spotkań.

W 2006r. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi zorganizowała w Poznaniu 5 th European Workshop on Basic Biology of Head & Neck CancerW dwudniowej konferencji wzięło  udział ponad 150 osób z całego świata. Najlepsze labolatoria zajmujące się  biologią molekularną noworworów głowy i szyi prezentowały najważniejsze osiągnięcia i oczekiwania w zakresie biologii . Znaczący postęp w naukach  podstawowych jest związany z wymiernymi  efektami leczenia.

Jako Towarzystwo wykazaliśmy bardzo duże zainteresowanie w organizowanym przez Prof. Jatina Shah'a Światowym Programem Edukacyjnym Nowotworów Głowy i Szyi. Intencją tego Programu jest nie tylko poznanie  najnowocześniejszych osiągnięć medycyny w tej dziedzinie, ale również wdrażanie standardów . Ze wzgledu na rosnące koszty poróżowania i pobytu lekarzy na topowych konferencjach, Prof. Shah postanowił zorganizować objazd edukacyjny  po świecie. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi została koordynatorem Regionu 5 , w którego zasięg weszły następujące kraje : Węgry, Chorwację, Czechy, Słowację, Słowenię, Serbię,  Rumunię i Polskę.  W Europie konferencje odbyły się również w Londynie, Barcelonie, Rzymie i Atenach . Pozostałe kraje na mapie Światowego Programu  Edukacyjnego to:  Moskwa, Mumbai, Bangkok, Pekin, Bueanos Aires, Bogota,. Wybitni eksperci: Prof. Jatin Shah, Prof. William Wei, Prof. Jean-Louis Lefebvre, Prof. Kie-Kian Ang, Prof. Patrick Gullane, Prof. Christopher O'Brien, Prof. Jochen Werner,Prof. Arlene Forastiere, Prof. Randal Weber przedstawiali wykłady wprowadzające dany temat , a  lekarze z poszczególnych krajów prezentowali przypadki, które zostały przedyskutowane z ekspertami oraz uczestnikami konferencji. Wydaje się, że logistycznie przedsięwzięcie było przygotowane  perfekcyjnie.

Nasza aktywnośc została doceniona przez redaktora naczelnego  czasopisnma “Reports of Practical  Oncology and Radiotherapy” . Zostaliśmy zaproszenie do współredagowania tego dynamicznie rozwijającego się czasopisma, które z pewnościa ma szanse stać się znaczącą pozycją wydawniczą z zakresu onkologii w Europie (blue journal).

Decyzją European Head and Neck Society Profesor Wojciech Golusiński został wybrany na głównego organizatora  Kongresu Europejskiego w 2012r. Gościliśmy wówczas w Poznaniu ponad 1000 uczestników z całego świata, kongres okazał się dużym sukcesem naukowym i organizacyjnym.

Forum europejskie, które odbyło się w Poznaniu, zaowocowało propozycją złożoną przez dwa renomowane ośrodki akademickie – Amsterdam I Birmingham, do organizacji europejskiego kursu w zakresie głowy i szyi – European Head and Neck Course. Każdego roku odbywa się kurs, podczas którego przedstawiane są najnowsze standardy I rekomendacje w zakresie leczenia nowotworów głowy i szyi. Wykładowcami są eksperci z Europy i Stanów Zjednoczonych. W Poznaniu odbyły się do tej pory dwa kursy, w których uczestniczyło ponad 300 osób, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, ale również z najdalszych zakątków świata – Brazylii, Stanów Zjednoczonych czy Arabii Saudyjskiej. Europejski kurs jest flagowym projektem EHNS.

Niezadowalające wyniki leczenia nowotworów głowy I szyi w Europie, zgłaszanie się chorych  do leczenia w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej legło u podstaw stworzenia europejskiego program profilaktycznego w zakresie nowotworów głowy i szyi – Make Sense Campaign. Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi przystąpiła aktywnie do budowania program, a Profesor Wojciech Golusiński został odpowiedzialny za filar edukacyjny pracowników ochrony zdrowia w zakresie nowotworów głowy u szyi. Wzorując się na programie europejskim zbudowaliśmy własny program, proponując współpracę 16 ośrodkom w Polsce, które realizowały Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy I Szyi. Wykonaliśmy wraz z  Wielkopolskim Centrum Onkologii pilotażowy screnning nowotworów głowy i szyi na terenie województwa Wielkopolskiego. Okazało się, że zainteresowanie programem jest bardzo duże. Przebadalismy ponad 4000 pacjentów i wykryliśmy ponad 40 wczesnych postaci nowotworów. Przedstawienie wyników program wielkopolskiego w Ministerstwie Zdrowia było początkiem budowania screningu ogólnopolskiego. Autorski program Profesora Wojciecha Golusińskiego - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi został przyjęty przez ekspertów w Ministerstwie Zdrowia u wdrożony do realizacji na terenie całego kraju w 2017r. ponad 25mln zł z funduszy strukturalnych przeznaczono na ten cel.

W roku 2016r. podczas Walnego Zebrania Członków Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi, decyzją większości głosów przegłosowano ustawę zmieniającą nazwę i statut Stowarzyszenia. Od maja 2016r., celem ujednolicenia jednostki na arenie europejskiej, towarzystwo funkcjonuje pod zmienioną nazwą – Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi.