Walne Zebranie Członków Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi


Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Polska Grupa Badań Nowotworów Głowy i Szyi” zwołujemy i zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się

30 listopada 2012 roku o godzinie 14.00

Porządek obrad:

  • Powitanie zebranych, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
  • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2011.
  • Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2011.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2011
  • Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za działalność w roku 2011
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia.
  • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich
  • Wolne głosy i wnioski
  • Zamknięcie obrad

Data wydarzenia: 30-11-2012 ÷ 30-11-2012